Author youcef achouri

youcef achouri

Youcef Achouri d aɛeggal di tiddukla Numidya, d amedyaz, d ameskar s tutlayt tmaziɣt, ddeqs n tsuqqilin i d-yerra ɣer tmaziɣt, gar-asent: - « Cyrano de Bergerac », « Al Aǧwad »... ; am wakken daɣen i yura ungal « ijeǧǧigen n ccwal» d wammud n tullisin. Am wakken i yella daɣen seg igejda n weɣmis « Tafukt », asmi yella s ttawil n lkaɣeḍ. Yella daɣen d yiwen si terbaɛt umezgun n tiddukla Numidya. Ar tura, ddeqs seg isenfaren-ines werɛad d-ffiɣen...

Inzan d wayen nnan
0

yiwen wass Mass uccen yesmegraw-d arraw-is akken ad ten-yesselmed di kra n temsirin n tudert,
tamsirt n wass-a:
     «  »ma ṭṭfen-k ṣṣber, mi teṭṭfeḍ ẓber »ugar

Inzan d wayen nnan
0

yella yiwen wuccen yal mi ara d-yekcem ɣef warraw-is, yettawi-yasen-d si yal lxir, tetten alarma rwan, yiwen wass, yenṭeq yiwen seg warraw-is:
-A baba lxir-agi d-tettawiḍ, tettxelliṣeḍ-t neɣ xaṭi?
yerra-yas-d baba-s:
-ass mi ur d-uɣaleɣ ara … ugar

Inzan d wayen nnan
0

Llant snat n temddukkal ɛadlent am sin iḍuḍan n tamment, yefka Rebbi yiwet deg-sent temmut, teqqim-d tinna nniḍen weḥdes, seg wasmi tt-teǧǧa tmeddakkelt-is ur tesbir fell-as. Mi tt-teẓra akken tjaret-ines teggumma ad tesber, truḥ-d ɣer-s tenna-yas:… ugar

Inzan d wayen nnan
0

Anzi-agi wwin-t-id medden di talit anda taddart tesɛa ameksa ikessen taqḍiɛt n taddart.
Ameksa sbaḥ zik i d-yessuffuɣ tiɣeṭṭen akken ad tent-yawi ɣer lexla akken ad ksent.
At taddart ma yella kkren zik, atan sɛan lweqt … ugar

1 2 3 6