Imɣi

6

Yiwwas deg wussan n tefsut, yiwet n tenzayt, taḥbult n yiṭij tenṭeq, tenna:
–Seddaw n wakal di tlemmast n tmazirt, yella yiwen n yimɣi yeṭṭes sdaxel n tzerraɛt, ad ruḥeɣ ad t-id-ssakiɣ.

Iṭij yecceɛceɛ ɣef tmazirt, yesseḥma akal, yekcem ɣer sdaxel-is alarmi yewweḍ ɣer tzerraɛt-nni, islef-as, yenna-as :
– Ay yimɣi ! Kker, ilaq-ak ad d-teffɣeḍ tura.
Yerra-yas yimɣi, yenna-as :
–Ur zmireɣ ara ad n-ffɣeɣ, temdel fell-i tewwurt.
Terra-as teḥbult n yiṭij, tenna-as :
– Degger-d akk s tezmert-ik, terẓeḍ-d tajeɣlalt n tzerraɛt, am wakken ixeddem uferruğ n tsekkurt di tmellalt.
Yerra-as yemɣi, yenna-as :
–Nniɣ-am ur zmireɣ ara ! tajeɣlalt-agi teqqur.
Taḥbult n yiṭij tennuɣna, tessusem, tenna-as :
–Ẓriγ d acu i d ak-ilaqen akken ad ak-ɛiwneɣ, d aman ! Maca ur zmireɣ ara ad ruḥeɣ ad ak-ten-id-awiɣ, acku nekk d ugeffur ur d-nemyezga ara, anda ara iliɣ ur yettili ara. Ad ruḥeɣ kan ad ffreɣ deffir n usigna akken ur iyi-d-yettwali ara, ssyinna akin, ahat ad d-yass. Ar azekka ad d-uɣaleɣ.

Ziɣen akken ula d ageffur, yeẓra, seddaw wakal di tlemmast n tmazirt, yella yiwen n yimɣi yeṭṭes sdaxel n tzerraɛt, yenna-as :
–Ad ruḥeɣ ad t-id-ssakiɣ.
Asigna aberkan iɣumm taḥbult n yiṭij, yennejmaɛ-d idel akk tamurt, yebra-d i waman, ageffur yeɣli-d d icercuren, aman kecmen ɣer sdaxel n wakal nulen tazerraɛt-nni, nnan-as i yimɣi :
– Ay imɣi ! Kker, ilaq-ak ad d-teffɣeḍ tura.
Yerra-as yimɣi, yenna-as :
–Ur zmireɣ ara ad n-ffɣeɣ, temdel fell-i tewwurt.
Yerra-as ugeffur, yenna-as :
–Degger-d akk s tezmert-ik tajeɣlalt n tzerraɛt, tajeɣlalt telxes, dayen terḍeb, fiḥel ma txedmeḍ am uferruğ di tmellalt, fiḥel ma tεerḍeḍ ad tt-terẓeḍ. ḥsiɣ ur tesɛiḍ ara aqabub, ɣef waya i d-usiɣ ad k-ɛiwneɣ.

D tidet, akken i teḍra, tazerraɛt-nni mi akken telxes, tajeɣlalt-is terḍeb, tuɣal telli weḥd-s. Imɣi-nni yeffeɣ-d maca sdaxel n wakal d ṭṭlam, netta, yerẓa-t usemmiḍ, yekmumes kan yeqqim. Ageffur yeḥbes tiyita, iwexxer usigna yeǧǧa amkan i teḥbult n yiṭij. Tecceεceε, tesseḥma akal, yeḥma yimɣi, tga-yas afud. Imɣi akken iḥulfa s tfekka-s teḥma, yuki-d, ɣezzen yiẓuran-is deg wakal, yeḍleq, yezdi lqedd-is yeffeɣ-d ɣer tmazirt, iwala ddunit.

Ciṭuḥ, ciṭuḥ, yettimɣur alarmi yewweḍ d aseklu meqqren, s lebɣi n teḥbult n yiṭij akked ugeffur.

D’après Marie louis Very
la petite plante

Yerra-tt-id ar teqbaylit Fahim MESSAOUDENE

Tukkist deg wammud n tneqqisin « Timsirin n Ddunit »

********************************************************************************************************************************************

109100430109100443109100376 109100382 109100385 109100388 109100392

Share.

About Author

Avatar

Fahim MESƐUDEN, d yiwen n umedyaz u d amyaru s tutlayt n teqbaylit, ilul ass n 07/05/1981 deg taddart n Uzaɣar Ɛwana, taɣiwant n Yiɛekkuren. Deg useggas n 1986, imawlan-is ruḥen zedɣen di taddart n Agarsafen, taɣiwant n at-yeǧǧer, id-yezgan γer tama n teẓgi n ukefadu, anda yella yezdeɣ ass-a, sebba n waya d aɣerbaz ay-s ulac deg taddart i deg-i s teɣli timiḍt. Deg useggas-nni i yekcem s aɣerbaz amezwaru n taddart-agi. Seg uɣerbaz alemmas ar tesnawit, si tesnawit ar tesdawit, yeffeɣ-d s-yinna deg useggas n 2004, s ugerdas n DEUA en électronique. Yessker-it-id umussu adelsan n taddart-is, d netta it ideggren ad iḥemmel tira, tamedyazt, d yidles sumata. Seg ujrured ar waḥrured, seg waḥrured ar tikli. Skud teddun wussan, yettidir timsal, tidyanin, allaɣ-is yesseklas-itent d isefra akken ad idirent i lebda. Si temẓi-s i yekčem γer wannar n yidles, imi kra n win i ikečmen deg-s yekkat ad-yawwi amaynut. Fahim yella d imceggaε n Radyu n Numidya deg useggas 2011, aṭas n tedwilin i yessekles i umaṭṭaf-agi. Deg useggas n 2014 yebda yettaru imagraden s teqbaylit deg waγmis « Tiɣremt » s yisem « Tansa n Talsa ». Xas akken abrid n usiẓreg ḥarcaw, netta yelḥat ḥafi, yerẓa asalu-s deg useggas n 2013 yessufeɣ-d adlis-ines amezwaru, di teẓrigin RichaELSAM, azwel-is : « Tiyersi (le nœud) », d ammud n yisefra deg-s 38 isefra. Aseggas mbaɛd, di 2014, yerna yessufeɣ-d adlis niḍen, d ammud n tullisin akked tneqqisin, azwel-ines « Timsirin n ddunit ». D adlis-is d-yeffɣen di teẓrigin n SEFRABER di tmurt n Fransa. Ugar n waya, Fahim ass-a d aselmad n tiliktrunit deg uɣarbaz n uselmed n lḥerfat n BUXALFA ( Tizi Uzzu )

6 commentaires

 1. youcef achouri
  youcef achouri on

  tanemmirt a fahim a gma teɛǧǧeb-iyi mliḥ tneqqist-agi, amzun akken d ayla-nneɣ ur-as teqqareḍ ara d tasuqqilt, amdan dagi yezmer ad yefhem, d akken tasekla si tmetti ɣer tayeḍ, si tmurtɣer tayeḍ ur temgarrad ara, imi nukni s imaziɣen nesɛa agaruj ameqran di tneqqisin, awi-d kan win ara yeṭṭen aqabac a d-yessekfel, ad ẓren wid ur neẓri. d tisuqilin am tigi ara yebuḥrun i tutlayt akken ad timɣur ad tali d asawen,, s wid-ik yecban a Fahim a gma, afud iggerzen.

 2. youcef achouri
  youcef achouri on

  tanemmirt a fahim a gma teɛǧǧeb-iyi mliḥ tneqqist-agi, amzun akken d ayla-nneɣ ur-as teqqareḍ ara d tasuqqilt, amdan dagi yezmer ad yefhem, d akken tasekla si tmetti ɣer tayeḍ, si tmurtɣer tayeḍ ur temgarrad ara, imi nukni s imaziɣen nesɛa agaruj ameqran di tneqqisin, awi-d kan win ara yeṭṭen aqabac a d-yessekfel, ad ẓren wid ur neẓri. d tisuqilin am tigi ara yebuḥrun i tutlayt akken ad timɣur ad tali d asawen,, s wid-ik yecban a Fahim a gma, afud iggerzen.
  youcef Achouri

 3. Avatar

  azul a fahim
  yeɛǧeb-iyi weḍris-agi-inek nezzeh, ɣas ulamma d tasuqelt, tecbeḥ, tameslayt-is ur ḥusseɣ ara belli teqqur, neɣ artificiel, s tmaziɣt fessusen i tt-turiḍ
  nekk walaɣ telha i win meẓẓiyen
  ssarameɣ a ɣ-ternuḍ iḍrisen yecban wigi, acku, le style i tesɛiḍ igerrez aṭas;
  walaɣ tzemreḍ ad teṭṭfeḍ kra la rubrique ideg tzemred ad tarud (tasuqelt neɣ ayen nniḍen d kečč i yeẓran iman-ik)
  s wanuz
  nessaram a k-nɣer ugar

 4. Avatar

  Azul a Tagmat
  Tasuqqilt tecbeḥ nezzeh, nekk qqareɣ-tt aqerruy-iw iruḥ ɣer yelli zahra mm 5 iseggasen, ẓriɣ deg yiḍ mi ara s-tt-id-ḥkuɣ ad s-teɛǧeb! imi ḥninet, u taqbaylit-is tgerrez! afud igerrzen ula d kečč ay Amaru. Tennemmirt.
  Lyazid si Mɛesker

  • Avatar

   Azul fellawen ay imdukal,

   Dayen iyi-isfeṛḥen aṭas imi ɣriɣ ayen akk akka d-turam seddaw uḍris-iw,
   @Youcef achouri , tutlayt-nneɣ si zik d tanesbaɣurt, nekk umneɣ belli nezmer ad d-nini s teqbaylit , ayen i nezmer ad d-nini s tutlayin nniḍen, acu kan ilaq amyaru ad yeddem aqabac, ad yessexdem tasekla s telqayt ad tt-id yeddem deg yimi n yimɣaren, timɣarin, acku aṭa n yigerrugen i yeffen deg yilesawen-nsen.
   @Aḍris-agi d tukkist deg wammud n tneqqisin-iw « Timsirin n Ddunit » d-yeffɣen di 2014. Si temẓi i itezzi deg wallaɣ-iw, asmi ddmeɣ imru xemmemeɣ rriɣ-t-id ar tagi nneɣ. Deg wadlis-agi inu, llan tmucuha, tineqqisin n at-zik kkseɣ-tent–id si timawit rriɣ-tent-id ar ugni n tira…

 5. Avatar

  suref-iyi a bab n yizen-nni anagaru, ur iḥtameɣ ara imi temsiɣ, mst, ur ssineɣ ara tagnizt mliḥ,,,, sarameɣ aḍris-iw ad as-yeɛǧeb i yelli-k, d aḍis ay sqedcen aṭas n yiselmaden deg ulmud-nsen… d tidet akka d tennam, amawal seqqdaceɣ fessus, yerna ttaɛraḍeɣ ad agmeɣ si teqbaylit-nneɣ taqburt akken ad sskefleɣ deg yimeslayen-nni ifsasanen, iqbayliyen akken ur neggren ara….

  @blaougab, tasaɛet -agi aqli ttaruɣ-d, ttaruɣ-awen-d akk ayen i umi zemreɣ, d anadi, neɣ d amagrad, ɣef laḥsab n lweqt-iw…. mazal ad naruɣ di lehna

Leave A Reply