Browsing: Tasekla

Tasekla
0

Ad d-nuɣal ɣer deffir s rebɛin n iseggasen. Lliɣ ttḥewwiseɣ di temnaḍt « les alpes de haute-Provence ». Lliɣ  di leɛli n 1200 neɣ 1300 n lmitrat. Di tallit-nni, ulac amerray i d-itezzin ɣer dinna. Ulac … ugar

Tasekla
2

A win yeɣran ttarix

I d-ǧǧan lejdud-ines

Lǧil aqdim izedɣen

Tamurt-a yettwaxleq deg-sdda Ɛebdella di Lambis 1958 (1)

D Imilul n Friqiya

Si Cengiṭ ar Ṭrables

Teččur s wewɣac mellulen

Isem-is Amaziɣ lǧens

Wid iheddren Tamaziɣt

Qqaren u ttarun yes-s

Gan-as … ugar

Tasekla
2

Yettru Useklu mi iwala imdanen gezzmen isekla di teẓgi, yettsuɣu :
– Ay imɣan izedɣen tiẓgi, akit. Amdan ad yessenger tiẓgi. Ay iɣersiwen n teẓgi…. Ma gezmen-iyi, ad tenger teẓgi, ur tettafem ayen ara teččem, azekka … ugar

Isalan
3

Azul,

 

“Aql-aɣ nuɣaaaaaal-d!…..” I yenna Muḥya!….

“ Ɣas ma tlul-d di Lalman, cnu-tt s teqbaylit”: Ǧeɛfer At Mangellat.

 

Taɛelǧet:

Asmi tkeḥḥel tyaẓiṭ andumen-is; yeddem-itt ufalku s waccaren-is

Kečč ay argaz d nniya; tifeḍ ula … ugar

Tasekla
6

Yiwwas deg wussan n tefsut, yiwet n tenzayt, taḥbult n yiṭij tenṭeq, tenna:
–Seddaw n wakal di tlemmast n tmazirt, yella yiwen n yimɣi yeṭṭes sdaxel n tzerraɛt, ad ruḥeɣ ad t-id-ssakiɣ.

Iṭij yecceɛceɛ ɣef tmazirt, … ugar

Tasekla
1

Yemma Daɛda d yiwet n temɣart tedda deg wusmud, di lqedd anect n tdebbuzt, acekkuḥ-ines am yilis n taḍuṭ ccib ur yezgil anẓad deg uqarru-ines. Allen-is am tezrureq, akken ireqqent . aɣfal werǧǧin teɣfil, tezga tuki … ugar

Tasekla
1

Iɣab lḥeqq neɣ iɣab ur yezmir a d-yenṭeq!? Di temdint-nneɣ, bɣiɣ a d-iniɣ di tmurt-nneɣ, qwant tukerḍiwin, tamḥeqranit ger medden, aseɣli n wawalen …yugar lefsed aseggem. D tawaɣit deg d-negra almi i yuɛer ad teffɣeḍ kečč … ugar

Tasekla
0

Yella yiwen wergaz, yal mi ara d-iɛeddi deg webrid a d-yaf yiwet n terbaɛt n lɣaci heddren fell-as ḥaca s ccer. Yal mi ara ten-id-yaf akken ad yewwet ɣeugar