Matub Lwennas: « Anda-tt teɛzibt »

5

Lwennas Matub, Ssaɛid Ẓamuc, d kra imeddukal imenza n Numidya.

Tawlaft (tteṣwira)-ya tettwaṭṭef-d di Belɛebbas, aseggas 1985.

 

ANDA-TT TEƐZIBT

Yak nnan telha nniya
D lḥila n ṣṣfa
Bab-is xas yeɣli ad yekker
Tettak udem i taggara
Tettrebbi lqima
Wi tt-yesɛan ur inegger
Nekk ay atma ur iyi-tehwa ara
Armi i d-nemsegra
I d-yendeh s yisem-iw liser

Anda-tt teɛzibt ut nerdiḥ
Neɣ asebsi ur nendiḥ
S Lḥesnawi d Lɛenqa
Sselseɣ-as i lɣerḍ jjiḥ
Ass-a a d-tettiqsiḥ
Tedwilt-nni ur rğiɣ ara

Yak nnan leɛmer yerbiḥ
Bnadem ur neqbiḥ
D lweqt ar niqbiḥ tura
Ɣer tiḥerci ad ncerreg ttesriḥ
A sen-neḍlu amsiḥ
I wid yesburren nniya


S rrba i d iyi-ssrebḥen
D idim yemmaren
D aneɛyabu ttwargameɣ
Ṣeddden lerbug akk celxen
Ula yi-d-yeṭṭfen
Deg weḍref n wegni n yiseɣ
Allen zik yettneḥcamen
Ur ttadrent dayen
Xas ma zdat wi ttqadareɣ
Tagmat a s-rẓeɣ ifadden
A s-gerrzeɣ lekfen
Deg uzabuq ad as-serrḥeɣ


Ṣṣifa n leḥbab a tt-beddleɣ
S tiḥerci a tt-jeggreɣ
S tumlilt n tmenqas-iw
Bu ttrika ɣer-s ad senndeɣ
Ma d wayeḍ a t-ḥeqreɣ
Xas yefruri-d seg uẓar-iw
Ɣur Rebbi afus a t-id-kkseɣ
Aḥezzeb a t-nefḍeɣ
A t-nfuɣ seg idisan-iw
At ẓẓur a ten-id-necdeɣ
S yes-sen ad nefḍeɣ
Widen ur icekkeb lɣerḍ-iw


D usfih i isburren rrxa
Yeḍsan ɣef lḥerma
I iferrun tilla ass-agi
D ungif yeččan deg uɣenǧa
Ɣur d-tegwra tɣawsa
F iderman ad yettrayi
Taddart ma tḥemmel zzayla
Ttekki g imezwura
I s-d-yettḥuccun mebla acetki
Ma tessaɛteb-ik tmara
Zuff beddel tama
Tettuḍ amek iga iḍelli

Taddart ma tḥemmel ccta ccta
Ttekki g imezwura
I s-d-yettḥuccun mebla acetki
Ma tessaɛteb-ik tmara
Zuff beddel tama
Tettuḍ amek iga iḍelli

Taddart ma tḥemmel zzayla
Ttekki g imezwura
I s-d-yettḥuccun mebla acetki
Ma tessaɛteb-ik tmara
Zuff beddel tama
Tettuḍ amek iga iḍelli

Lwennas Matub (Lounès Matoub).

Share.

About Author

Avatar

Ǧamal u Benɛuf (Benaouf Djamal) : D amedyaz, d ameskar n waṭas yedlisen d tmezgunin; akken daɣen i iqeddec deg waṭas n yesmilen s tira-ines. Yesselmed tamaziɣt i wugar n 10 iseggasen, am wakken i yella deffir n tesɣunt « Azul » n Numidya n Wehran. Idlisen : -Timlilit n tɣermiwin, ungal, l’Harmattan, 2002;- Tujjma tuzzma, isefra, l’Harmattan, 2004;- Di tmurt uɛekki, tamezgunt, HCA, 2007;- Taklit n tayri, tullist, asmel imyura.net;- Bu tcacit ulac-it, tamezgunt;- Aneggaru a d-yerr tawwurt, tamezgunt;- Ccix-lkanun, tamezgunt;- Bu tmelɣiɣt d Bu tselɣiɣt, tamezgunt;- Tiɣwist taneggarut, tamezgunt;- Bu yefden neɣ cciṭan di twaɣit, d tasuqqelt n tmezgunt n Tawfiq Lḥakim; - Bu tfuset, tamezgunt...

5 commentaires

 1. Avatar

  Azul fell-awen!…
  Atan dɣa, yecbeḥ wesmel-a s tlaba-ya i s-tesselsem; yeqqel d isli! Tanemmirt i inedbalen ɣef wussisen (lmeǧhud)-a i tgen!
  Ɣur-i kan yiwet tamawt ɣef tira n tezlit-a, attan ɣur-wen: isem-is « Matub », mačči « Meɛtub?! Netta s timmad-is yenna-t-id deg yiwet tezgilt n rradyu asmi s-d-yessawel yiwen wemseflid, yerra-yas akka: nekk, isem-iw « Matub », mačči Meɛtub! Yernu turam-d « Matub » snat tikkal, maca, sufella tura-d Meɛtub!
  Tizlit-a ḥemmleɣ-tt nezzeh.
  Tanemmirt

 2. Avatar
  Bu tmeẓẓuɣt on

  Akken qqaren s teqbayli: – walant wallen, yeččur yimi »!
  Akka ay d LWENNAS, anda yerra yufrar. Llan wid yettutlayen ɣef timmuɣnest d umennuɣ-ines ɣef temsal tuɣdimin, amzun akken swaya kan swayes yufrar di ccna!.. Ɣur-i nekk, kra ur t-yezgil: Isefra-ines ufafen, ufraren; aẓawan-ines lqay ɣur-s iman; ma d taɣect-ines tettḥaz kra n wi yesɛan tameẓẓuɣt d wul. Nezmer a d-nini fell-as yerna war akukru: d AƔERBAZ di tẓuri d udayaz amaziɣ!

  « Bu ttrika ɣer-s ad senndeɣ
  Ma d wayeḍ a t-ḥeqreɣ
  Xas yefruri-d seg uẓar-iw »

Leave A Reply