Si 1980 ar 2016, seg tefsut ar tefsut, tiddukla Numidya, d abrid ijuǧǧgen

2

Seg Tefsut imaziɣen n tmanyin, ar tefsut taberkan, ar tefsut useggas-a d taqsiṭ n tudert, imi ifeṭṭiwjen imezwura i s-yefkan tudert i tiddukla imaziɣen n wehran, tiddukla Numidya deg useggas n tmanyin i d-flalin, s wudem n waddal imi d-tlul d tarbaɛt n ddabex uḍar, seg wassen ar ass-a 36 iseggasen, d amecwar, aseggas-a thegga-d ihi tiddukla Numidya, ahil amerkanti i wesfugel n tefsut imaziɣen 1980 d tefsut taberkant 2001.

AHIL :

Ass n lexmis 14/04/2016 :

ɣef 16t30: asunẓu n yermad sɣur uselway n tiddukla Mass Sseɛd Zamuc, zdat n yemdukal d leḥbab n tiddukla

ɣef 17t00 : d asarag i yessermed Dda Ɛebdella Ḥaman, ɣef tsekla tamaziɣt, deg wexxam n tiddukla.

Ass n Sem 15/04/2016 :

ɣef 10t00: snat n temliliyin n ddabex uḍar n azgen n taggara, n telɣuɣa i d-yettwaheggan ilmend n 20 Ibrir, yesduklen 04 trebbuyaɛ : tarbaɛt n tiddukla Numidya, 3 trebbuyaɛ inelmaden ( Asirem, tafsut d Tafukt).

ɣef 15t00: d timlilit n tmedyezt d tajmilt i Dda Ɛebdella, ababat n tsekla tamaziɣt di temdint n Wehran, timlilit tella-d deg wexxam n tiddukla Numidya

Di Buɛendas – Ssṭif : tarbaɛt umezgun n tiddukla Numidya « tigawt d wawal », terza ar buɛendas s tmezgunt « Tiɣwist taneggarut ».

Ass n Sem 16/04/2016 :

ɣef 10t00: Tamsirt n tmaziɣt sɣur Mass. B. Meqqran, deg wexxam n tiddukla.

ɣef 15t00: Tamsirt n tmaziɣt sɣur Mass. B. Hewwari, deg uɣerbaz amenzu A. T.

ɣef 17t00: Amunulug sɣur unaẓur M. Meǧub. deg wexxam n tiddukla.

Seg Acer 17 ar Amhad 21/04/2016 :

seg 10t00 ar 18h00: Tiddukla Numidya teldi tiwwura-s i yak wid neɣ tid yebɣan ad issinen neɣ issinent leqdic n tiddukla Numidya, neɣ ad ttikkin (t) deg-s.

Ass n Aram 19/04/2016 :

ɣef 14t00: Timlilin d warrac, anda i walan asaru n warrac “Limučučču”, ssegran-as s tmeɣra d cwiṭ uẓawan, annect-s yella-d des wexxam n tiddukla.

muccuccu 1

Ass n Ahad 20/04/2016 :

Inelmaden n tesdawiyin n wehran sfuglen tafsut useggas-a s tallalt n tiddukla Numidya, anda i d-yella isaragen, timsikniyin, asezri n isura s tmaziɣt, irmad llan-d di teɣremt n tasdawant n Belgayed akk d teɣremt n teqcicin C4 Timlilin d warrac, anda i walan asaru n warrac “Limučučču”, ssegran-as s tmeɣra d cwiṭ uẓawan, annect-a yella-d des wexxam n tiddukla.

celia a universite

Ass n Amhad 21/04/2016:

ɣef 11t00: Asarag-askasi akk d uselmad Mass Babaǧi M. “Tamaziɣt deffir uṣenseb-ines, d acu i d imal” deg tesdawit n wehran (agezdu polytechnique).

ɣef 15t00: Asarag-askasi akk d uselmad Mass Babaǧi M. “Tamaziɣt deffir uṣenseb-ines, d acu i d imal” deg wexxam n tiddukla.

babadji di numidya

ɣef 17t00: Tamezgunt “Tiɣwist taneggarut” n terbaɛt umezgun n tiduukla Numidya “Tigawt d wawal” di s usufeɣ n Benɛuf Ǧamal deg umezgun aẓayan n Wehran TRO.

Ass n Sem 22/04/2016 :

ɣef 09t00 ar 11t00: snat n temliliyin n ddabex uḍar n wemḍiq wis-tlata, ger terbaɛt Numidya akk Tafukt, d temlilit n taggara ger Asirem – Tafsut.

ɣef 15t00: Tameɣra n ccna d tajmilt i tnaẓurt Silya At Muḥend i d-yufraren di tezrigt useggas-a n “Alḥan wa Cabab” di tzeqqa El-Fetḥ, am waken i d-tella temsikent n tqendurt n leqbayel s lmendad n Massa Nadira Bulma.

hommage celia

Ass n Sed 23/04/2016 :

Si 10t00 ar 12t00: Timlilit unadi ɣef uselmed n tmaziɣt di Wehran deg wexxam n tiddukla Numidya.

etude tamsirt

Ɣef 12t30 : tiremt i yemttikiyen di temlilit unadi deg usideg n Tiddukla.

Ɣef 18t00 : Timlilit n taggara.

Akka ihi i d-yella wahil n wesfugel n tefsut n 80 d tefsut 2001, yal tafsut d tiddukla Numidya, di liser d lǧehd, d anerni d tikli ar zdat, akken i t-nnan imezwura, d zzyada n leɛqel i d-irennun lǧehd i tlufa.

Share.

About Author

mokrane B

2 commentaires

 1. Avatar

  tiddukla Numidya, d amecwar meqqren, ɣezzifen, d amecwar ur yezmir ad yexdem siwa win iḥemmlen, win yečča wul ɣef temsalt n tmaziɣt; amecwar-agi ilaq a t-nektil seg tikkelt ɣer tayeḍ. a nwenneɛ anda yella lixṣaṣ, ad nebdel tikli di kra n temsal, akken ur ɣ-tettɛedday ara tmacint;
  Imezwura bdan-tt, a sen-nerr tajmilt meqqren imi d nutni i ɣ-d-yeldin allen-nneɣ, neǧren-aɣ-d abrid umennuɣ, qublen taswiɛt-nni n zzmik s tebɣes (lkuraj);
  Nusa-d nekkni, la nettkemmil amennuɣ, lameɛna, mačči d acengu n iḍelli i yellan assa, amennuɣ yebdel talɣa, yebdel annar, iɣeblan n yiḍelli mačči d wid yellan assa.
  Tura, inezgumen ṭuqqten, u tigti deg-sen, tifrat-nsen tegra-d ɣur-neɣ;
  Tura, yessefk fell-aɣ, a nɣer a nesɣer tamaziɣt, ad naru ad nɛiwen w’ara yarun, a d-nessufeɣ idlisen, ifuras s tmaziɣt i wakken a d-nini i wiyaḍ aql-aɣ nella.
  S ifuras ara ɣ-walin, ara ɣ-issinen medden ama da di lezzayer ma di berra.
  Amennuɣ-agi n wassa, laqen-as yedrimen, aṭas n yedrimen! wid n ddula ur d-keffun ara, ɣas ulamma laqen, ur ilaq a nesmeḥ deg-sen;
  ilaq a d-nessekcem, at n wedrim a d-ttikkin s weḥric-nsen deg umennuɣ; Dacu kan at n wedrim, ilaq wid ara d-imudden tiketwa, ifuras;
  walaɣ d wa i d amennuɣ yuklalen aḥric ameqqran seg wussisen d lweq-nneɣ;
  s wakka ara d-neǧǧ tamaziɣt i tsutwin ara d-yasen.

Leave A Reply